Գնման գործընթաց

Հունաստանում անշարժ գույքի ձեռք բերման փուլերը

Հունաստանում անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների ձևակերպման իրավական հիմքերը.
Հունաստանում անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձևակերպումն ու գրանցումն ամբողջապես թափանցիկ,վերահսկվող և հանրային գործընթաց է հանդիսանում, և ենթարկվում է ինչպես հունական, այնպեսէլԵվրոպականՄիության օրենսդրություններին, որի լիիրավ անդամն է հանդիսանում Հունաստանը 1981 թվականիհունվարից:

Հունական պետության տարածքում գտնվող անշարժ գույքի ձևակերպման ժամանակ անձը, ով չի հանդիսանում այդպետության քաղաքացի, իրականացնում է հետևյալը.

Հունական նոտարի կողմից և հավատարմագրված թարգմանչի պարտադիր ներկայությամբ հիմնականլիազորագրի կազմում: Նոտարական վավերացմամբ այս լիազորագրի հիման վրա լիազորված փաստաբանինտրվում են այն բոլոր հանձնարարություններն ու լիազորությունները, որոնք անհրաժեշտ են անշարժ գույքիառքուվաճառքի Հիմնական Պայմանագրի կնքման համար. սա արվում է, որպեսզի գնորդ-լիազորողըչծանրաբեռնվի երկարատև բյուրոկրատական գործընթացներով:

Լիազորված փաստաբանը, գործելով լիազորողի անունից և ներկայացնելով նրա շահերը, նրա համարստեղծում էՀՎՀՀ Հունաստանի հարկային տեսչության կոմպետենտ բաժանմունքներում և բացում է բանկային հաշիվպետական բանկում:

Լիազորված փաստաբանն անշարժ գույքի Պետական ռեեստրում անշարժ գույքի կոնկրետ օբյեկտի վերաբերյալ իրականացնում է փաստաթղթերի մանրամասն իրավական ստուգում (որևէ ծանրաբեռնումների, գրավադրման պահումների առկայության վերաբերյալ, իրականացնում է Պայմանագրերի նույնականացում և այլն): Ստուգման արդյունքները՝ ստորագրված և հաստատված նույն փաստաբանի կողմից, փոխանցվում են ենթադրյալ գնորդին:

Հարկային տեսչության բաժանմունքում լիազորված փաստաբանը հանձնում է անշարժ գույքի փոխանցման հարկի մասին հայտարարագիր: Այս հարկի դրույքը ներկայումս հաստատված է 3,09 %-ի չափով (10 %-ի փոխարեն, ինչպես դա եղել է մինչև 01.01.2014 թվականը) այն կառուցապատողների օբյեկտների համար, ովքեր ունեն Շինարարության թույլտվություն՝ տրված մինչև 01.01.2006 թվականը, և 24 %-ի չափով՝ այն դեպքում, երբ Շինարարության թույլտվությունը տրված է վերոնշյալ ամսաթվից հետո: Եթե օբյեկտները ձեռք են բերվում մասնավոր կառուցապատողից, ապա հարկը կազմում է 3,09 %՝ անկած շինարարության իրականացման տարեթվից: Հարկի վճարը, որը կազմում է 24% դադարեցված է մինչև 31.12.2022թ (ԱԱՀ-ի մասին օրենք. 6-րդ հոդված. 289/2000)

Երկու կողմերն էլ նոտարի և թարգմանչի ներկայությամբ ստորագրում են առք ու վաճառքի Հիմնական Պայմանագիրը, որն ապա փաստաբանի կողմից գրանցվում է Անշարժ գույքի Ռեեստրում: Այս փուլը հանդիսանում է անշարժ գույքի առք ու վաճառքի Պայմանագրի ձևակերպման պարտադիր, անբաժանելի և եզրափակիչ մասը:

Հիմնական Պայմանագրի սորագրումից հետո գնորդին է հանձնվում վերը թվարկված փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը՝ հաստատված և ռուսերեն լեզվով թարգմանված, ինչպես նաև կցվում են Շինարարության թույլտվությունը, Էներգասպառման հավաստագիրը, Անշարժ գույքի օբյեկտի հատակագիծը և Տեղագրական հատակագիծը:

Տեղեկատվությունը ներկայացված է Grekodom Development ընկերության իրավաբանական բաժնի կողմից:

Հունաստանում անշարժ գույքի ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Հունաստանում անշարժ գույքի գնման և ձևակերպման գործընթացը պարզ է և արագ: Ներկայումս 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարելի է դառնալ հունական անշարժ գույքի լիիրավ սեփականատեր: Դուք, միգուցե, այլ կարծիք եք լսել այս հարցի շուրջ, և այն անհիմն չէ, սակայն դա այլևս արդիական չէ. մինչև 2011 թվականի հունիս ամիսը գործում էր սահմանամերձ տարածքների մասին օրենքը, և այնտեղ տեղակայված անշարժ գույքի օբյեկտների ձեռք բերման համար պահանջվում էր թույլտվություն՝ տրված Հունաստանի Պաշտպանության նախարարության կողմից, որի արդյունքում գնորդները ստիպված էին լինում սպասել գործարքի ավարտին մի քանի ամիս և պատրաստել մեծ քանակությամբ փաստաթղթեր: Ներկայումս գործընթացը պարզեցվել է, և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարելի է ավարտել անշարժ գույքի ձեռք բերման ձևակերպման բոլոր աշխատանքները: Իսկ փաստաթղթերի փաթեթը կրճատվել է մինչև նվազագույնի:

Անշարժ գույքի ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.
վավերական արտասահմանյան անձնագիր,
վավերական վիզը, որը թույլ է տալիս մուտք գործել Հունաստան,
մշտական բնակության վայրը հավաստող փաստաթուղթ (բնակության երկրի ներքին անձնագիր),
տեղեկանք աշխատանքի վայրից (պաշտոնական փաստաթուղթ, որը հավաստում է հնարավոր գնորդի հիմնական մասնագիտական գործունեությունը, որի տեսակը նշանակություն չունի),
հարկային հայտարարագրի պատճենը (կամ ֆիզիկական անձանց եկամուտների մասին տեղեկանք) կամ եկամուտների վերաբերյալ ցանկացած այլ տեղեկանք (աշխատավարձի մասին տեղեկանք, բանկային հաշվի վերաբերյալ տեղեկանք): Գումարը, որը նշված է որպես եկամուտ, կարող է ընդհանրապես չհարաբերակցվել ընտրված անշարժ գույքի օբյեկտի գնին: Վերոնշյալ փաստաթուղթն անհրաժեշտ է հունական բանկում հաշվի ձևակերպման համար:

Հունաստանում անշարժ գույքի ձևակերպման ծախսերը


Անշարժ գույքի ձևակերպման ծախսերն իրենց մեջ ներառում են սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը,փաստաբանի և նոտարի ծառայությունների վճարները, անշարժ գույքի գրանցման և անշարժ գույքի առքուվաճառքիրականացնող ընկերության ծառայությունների վճարները.


Եթե անշարժ գույքի օբյեկտի առևտրային արժեքը կազմում է 100.000 €, իսկ սեփականության իրավունքիփոխանցման հարկը կազմում է 3,09 %,ապա ծախսերը կազմում են.

  • Փաստաբանի վարձատրությունը. 100.000 x 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ, որը հաշվարկվում է հավելյալ ) = 1.860 €
  • Նոտարական ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 1,5 % = 1500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ)= 1.860 €
  • Սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը. 100.000 х 3,09 % = 3.090 €
  • Գրանցումն անշարժ գույքի ռեեստրում. 100.000 х 0,5 % = 500 €
  • Միջնորդի ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 2 % = 2.000 € (գումարած 24% ԱԱՀ) = 2.480 €

Ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է 9.790 € (տվյալ գումարը չի կարելի դիտարկել որպես անշարժ գույքիարժեքի տոկոս):

Եթե անշարժ գույքի օբյեկտի առևտրային արժեքը կազմում է 100.000 €, իսկ սեփականության իրավունքի փոխանցմանհարկը կազմում է 24 %, ապա ծախսերը կազմում են. Հարկի վճարը, որը կազմում է 24% դադարեցված է մինչև 31.12.2022թ (ԱԱՀ-ի մասին օրենք. 6-րդ հոդված. 289/2000 )

  • Փաստաբանի վարձատրությունը. 100.000 x 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ, որը հաշվարկվում է հավելյալ ) = 1.860 €
  • Նոտարական ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ)= 1.860 €
  • Սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը. 100.000 х 24 % = 24.000 €
  • Գրանցումն անշարժ գույքի ռեեստրում. 100.000 х 0,5 % = 500 €
  • Միջնորդի ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 2 % = 2.000 € (գումարած 24% ԱԱՀ) = 2.460 €

Ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է 30700 € (տվյալ գումարը չի կարելի դիտարկել որպես անշարժ գույքիարժեքի տոկոս):

Այն դեպքում, երբ անշարժ գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում է առևտրայինը, բոլոր ծախսերըհաշվարկվում են՝ ելնելով անշարժ գույքի կադաստրայի նարժեքից:

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը