Վարկավորում

2015 թվականի նորարարություն: Հատուկ առաջարկ Grekodom Development ընկերության կողմից :

Մեր ընկերությունը իր բոլոր ջանքերն է գործադրում, որպեսզի գործարքը հաճախորդի համար լինի առավելագույնս շահավետ: Իր առջև խնդիր դնելով օգնել իր հաճախորդներին՝ Grekodom Development ընկերությունն առաջարկում է վարկավորման նոր ծառայություններ:
Վարկի նպատակը.
Հունաստանում պատրաստի կամ կառուցվող անշարժ գույքի ձեռք բերումը (բնակելի տուն, ամառանոց, հողատարածք, ինչպես նաև հողատարածք ՝ աշարժ գույքի օբյեկտի կառուցման համար),
անշարժ գուքի օբյեկտի շինարարության (կառուցում/ավարտում):
Վարկի տեսակը.
երկարաժամկետ վարկ,երբ հիմնական գումարն ու տոկոսագումարները վճարվում են հավասարաչափ մարումներով պայմանագրի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում,
վարկը կարող է տրամադրվել նաև վարկային գծի բացման եղանակով, այսինքն՝ մաս-մաս :
Վարկի արժույթը.
Վարկը տրամադրվում է եվրոյով:
Վարկի տոկոսադրույքը.
Վարկի տոկոսադրույքը տարեկան 4,5 - 5% է:
Վարկի գումարը.
Գնման դեպքում վարկի գումարը չի կարող գերազանցել պայմանագրում նշվող պարտավորությունների չափը: Վարկի գումարի և անշարժ գույքի օբյեկտի արժեքի առավելագույն տոկոսային հարաբերակցությունը սահմանվում է 60 %:
Վարկի ժամկետը.
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետը չի գերազանցում 15 տարին: Հիմնական պայմանը՝ վարկառուի տարիքը վարկի ժամկետի լրանալու պահին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը:

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը.
Անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
վավերական անձնագիր կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
Եվրոմիության ոչ ռեզիդենտները պետք է հավելյալ ներկայացնեն նաև վիզա կամ մուտքի դրոշմակնիքը և, կախված հանգամանքներից, բնակության թուլտվություն կամ համարժեք այլ փաստաթուղթ:

Վարձու աշխատողների համար.

վերջին 2 տարիների հարկային հայտարարագրերը (տրված վարկառուի բնակության երկրում),
աշխատավարձի մասին տեղեկանք՝ տրված գործատու ընկերության կողմից :

Անհատ ձեռնարկատերերի համար.

վերջին 2 տարիների հարկային հայտարարագրերը,
վարկառու աշխատանքի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ,
վարկառուի մշտական բնակության վայրը հավաստող ցանկացած փաստաթուղթ,
«bureau score» տեղեկանք (վարկային տեղեկանք) (վերջին ամսվա համար)՝ տրված վարկառուի բնակության երկրի իրավասու մարմնի կողմից և որտեղ նշված են բոլոր ընթացիկ վարկային պարտավորությունները,
Հունաստանում ՀՎՀՀ ստացման վկայականի պատճենը,
Վստահված անձի հեռախոսի հաշվի պատճենը, որը հավաստում է հեռախոսի համարն ու հասցեի մասին տեղեկատվությունը:
Վարկառուի գործողությունները.
Վարկերի տրամադրման գործընթացն իրականացվում է հատուկ հավատարմագրի հիման վրա՝ կազմված անգլերեն լեզվով և հունարեն լեզու թարգմանության առդիրով,
Վստահելի անձը պետք է լինի երկրում մշտապես բնակվող փաստաբան, Հունաստանի քաղաքացի,
հավատարմագիրը ներառելու է հիփոթեկային վարկի տրամադրման բոլոր փուլերը՝ դիմումի ներկայացումից մինչև պայմանագրի կնքումն ու վարկի մարումը:
Հավատարմագիրը պետք է տրամադրվի վարկառուին գործընթացի սկզբում, բնօրինակը ստորագրված լինի երկու լեզուներով՝ ստորագրության իսկության պարտադիր հավաստմամբ:
Վարկառուն պետք է անձամբ ներկայանա վարկը տրամադրող բանկի տվյալ մասնաճյուղ ՝ ամենաուշը մինչև վարկային պայմանագրի կնքումը, և թողնի ստորագրության նմուշ:
Տեղեկատվության տրամադրում - վարկառուի սպասարկում.
Պարտադիր պետք է բացել «e-banking» բանկային հաշիվ, որի միջոցով հնարավոր կլինի տեղեկատվության տրամադրում - վարկառուի սպասարկում:

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը