Անշարժ գույք Կոս կղզում

 Կոսը հունական կղզի է Էգեյան ծովում, պատկանում է Դոդեկանես կղզիախմբին: Կղզու մայրաքաղաքը Կոս քաղաքն է: Այստեղ է գտնվում կղզու գլխավոր ծովային նավահանգիստը: Մայրաքաղաքից 26 կմ հեռավորության վրա տեղակայված է «Հիպոկրատես» միջազգային օդանավակայանը: Սալոնիկի, Հռոդոսի և Աթենքի հետ օդային կապն անդադար է ամբողջ տարվա ընթացքում: Փարթամ բուսականության, գեղեցիկ պարտեզների և հսկայականայգիներիշնորհիվԿոսկղզինձեռքէբերել «Էգեյանծովիպարտեզ» անվանումը: Ճանապարհորդներինամենիցառաջայստեղգրավումէկղզուբնականգեղեցկություննուհիասքանչէկոլոգիան, սակայնայստեղկաննաևբազմաթիվպատմականևմշակութայինտեսարժանվայրեր, որոնքդիտելուհամարկպահանջվիմիքանիօր: Կոսկղզուենթակառուցվածքներըզարգացածենամենաբարձրմակարդակով: ՀինՀունաստանիշունչնայստեղսերտորենմիահյուսվումէժամանակակիցարժեքներիևզվարճանքներիհետ: Պանդոկների, ջրայինատրակցիոնների, ակումբներիևռեստորաններիբազմազանությունըկօգնիՁերհանգիստըդարձնելէլավելիգունեղ:

 

 

Կողկղզուանշարժգույքըներկայացվածէմեծտեսականիով. բազմաբնակարանշենքումհասարակբնակարանիցմինչևշքեղքոթեջծովիափինևսեփականլողափովշքեղառանձնատուն : ԸնկերությունըկաջակցիՁեզԿոսկղզումբնակելիկամառևտրայինանշարժգույքիշահավետձեռքբերմանհարցում:

Կղզումգրեթեամբողջտարինպարզևարևոտեղանակէևգրավումէզբոսաշրջիկներիննույնիսկխորըաշնաննուձմռանը: Այստեղլողափնյասեզոնըբացվումէարդենմայիսին, երբջուրըտաքանումէմինչև + 20-23 Cաստիճան: Գարնանը, երբծաղկումենայգիներնուպարտեզները, կարելիէհիանալգույներիզարմանալիբազմազանությամբ : Ամռանկեսինջերմաստիճանըհաճախբարձրանումէ + 35 Cաստիճանիցավել, սակայնծովայինմեղմքամինթեթևացնումէշոգը:

 

 

Կղզուլողափերըկբավարարեննույնիսկամենապահանջկոտզբոսաշրջիկներիպահանջները: Կոսկղզինշատհարմարէտեղակայված, որիշնորհիվկարելիէշատհեշտևարագհասնելհարևանկղզիներ՝այնդեպքում, եթեայստեղիկուրորտներիբազմազանությունըՁեզհոգնեցնի:

Չնայածայնհանգամանքին, որկղզուհիմնականմասըզբաղեցնումենհարթավայրերը՝այտեղկաննաևմեծքանակությամբժայռերևկիրճեր: Ամենաբարձրգագաթներնեն՝Դիկեո, ԼատրաևՍիմպաթրոս: Քարքարոտապարներըունենհրաբխայինծագում: Հողնայստարածքումբերրիէ, ինչիմասինենվկայումանտառների, այգիներիմեծքանակությունը: Բացիփարթամբուսականությունից, կղզումբնակվումեննաևկենդանականաշխարհիեզակիներկայացուցիչներ, որոնցիցշատերըգրանցվածենԿարմիրգրքում:

 

 

ՀունաստանիշատկղզիներհիշատակվումենՀինՀունականդիցաբանությանմեջ, ևԿոսըբացառությունչէ: ԵրբՀերակլըվերադառնումէրՏրոյայից, նրախորթմայրը՝Հերաաստվածուհին, սաստիկփոթորիկէկանչում՝ցանկանալովխորտակելփառահեղզինվորինավը: ՓոթորիկըշպրտումէնավըԿոսկղզի, ևտեղաբնակձկնորսները, կարծելով, որդածովահենականնավէ, սկսումենքարկոծելայն՝դրանովիսկչթողնելովՀերակլինմոտենալափին: ԳիշերըզայրացածՀերակլըլովաղովհասնումէկղզի, սպանումնրաթագավորինևսկսումէմիանձնյաիշխելայստեղ: Հերակլիտաճարըկղզուամենահինտեսարժանվայրերիցմեկնէ:

ԿղզումէծնվելնաևՀիպոկրատը՝ամենահայտնինբուժարարներիշարքում: «Բժշկությանհայրն» ապրելէգրեթեմինչևհարյուրտարեկան, ինչըզարմանալիչէ, քանիորկղզուօդնուղղակիանբասիրմաքուրէ, իսկսոճիներիևէֆկալիպտներիշնորհիվնաևշատօգտակարառողջությանհամար: Կոսկղզուտեսարժանվայրերիցշատերըկապվածեն «բժշկությանհոր» հետ՝Հիպոկրատիծառը, Ասկլեպիոնբժշկությանտաճարը, Հիպոկրատիթանգարանը:

ԱնշարժգույքիձեռքբերումԿոսկղզում: Սաարդյունավետևշահավետներդրումէ: GrekodomDevelopmentընկերությունըկօգնիՁեզընտրելանշարժգույքիօբյեկտներ՝ելնելովՁերպահանջներից, ևկցուցադրիլավագույնառաջարկներըԿոսկղզում:

 

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը