Հարկումը Հունաստանում

Հարկումը Հունաստանում

Հունական անշարժ գույքի գնման ժամանակ պարտադիր կերպով վճարման է ենթակա սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը: Նեկայումս սահմանված են հարկի երկու դրույքաչափեր.

  • 3.09% (10%-ի փոխարեն, ինչպես դա եղել է մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը) անշարժ գույքի առաջնային շուկայի օբյեկտների համար, որոնց շինարարության թույլտվությունը տրվել է մինչև 2006 թվականի հունվարի 1-ը, ինչպես նաև բնակելի տարածքների երկրորդային շուկայի օբյեկտների համար՝ անկախշինարարության թույլտվության տրման ամսաթվից:

  • 23% այն դեպքում, երբ շինարարության թույլտվությունը տրվել է վերը նշված ամսաթվից հետո:

Անշարժ գույքի ձեռքբերումից հետո սեփականատերն ամեն տարի վճարում է նաև միասնական հարկ (Հունաստանի Խորհրդարանը 2014 թվականի հունվարի 1-ից կիրառության մեջ է դրել միասնական հարկի մասին նոր օրենքը (EN.Ф.I.A.): Նշված հարկը կոչված է փոխարինելու 2011 թվականին կիրառության մեջ դրված անշարժ գույքի վրա պարտադիր հարկին, որը ներառվում էր էլեկրտաէներգիայի վճարման հաշիվներում (ՉԱՄ): Նոր միասնական հարկը գանձվելու է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց սեփականություն հանդիսացող օբյեկտներից, ինչպես նաև հողատարածքներից և ֆերմաների հողաբաժիններից: Համասեփականության դեպքում վճարվող հարկը համամասնական է լինելու սեփականատերերից յուրաքանչյուրի համար: Մուտք գործելով հարկային տեսչության կայք՝անհատական գաղտնաբառի միջոցով, սեփականատերը կկարողանա տեսնել իր անշարժ գույքի համար գանձվող հարկի չափը:

Նոր հարկի միջոցով հարկման ենթակա են սեփականության հետևյալ իրավունքները.

  • մասնավոր սեփականություն,

  • բաժինային սեփականություն,

  • ընդհանուր համատեղ սեփականություն,

  • տիրապետում վարձակալի իրավունքի հիման վրա (բնակելի սեփականության օգտագործման իրավունքի ձեռք բերում երկար ժամկետով) և այլն:

Բացի այդ, նոր հարկը հաշվարկվում է այնպիսի օբյեկտների կատեգորիաների վրա, ինչպիսիք են՝ շինությունների կայանատեղիները, փակ կանգառները, օժանդակ տարածքները, ինչպես նաև լողավազանները:

Անշարժ գույքի միասնական հարկը բաղկացած է հիմնական և լրացուցիչ հարկերից: Հիմնական հարկը տարածվում է անշարժ գույքի սեփականության բոլոր տեսակների վրա՝ շենքեր, հողատարացքներ, ֆերմաների հողաբաժիններ և այլ:Այդ հաշվարկի ժամանակ հաշվի են առնվում օբյեկտի գտնվելու վայրը , մակերեսը, նշանակությունը, շինության տարեթիվը, հարկը և ճակատների քանակը: Լրացուցիչ հարկով (յուրատեսակ ճոխության հարկ) հարկվում է անշարժ գույքը, որի գնահատված արժեքը գերազանցում է 300.000 եվրոն՝ մեկ սեփականատիրոջ դեպքում, և 600.000 եվրոն՝ բաժինային սեփականության դեպքում: Լրացուցիչ հարկի դրույքը կազմում է գնահատման արժեքի 0,1 - 1%-ը:

 

Եկամտային հարկի սանդղակները և դրույքները.

2013 թվականի տվյալնելը (2014 ֆինանսական տարի).

Հարկվող եկամուտների սանդղակը

Հարկային դրույքը %

Հարկի արժեքը սանդղակով

(եկամտի մակարդակ)

Եկամուտների ընդհանուր գումարը

Հարկի ընդհանուր գումարը

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

ավելի

42%

 

 

 

 

բ) մասնավոր ձեռնակության՝ բացառությամբ «գ» կետով սահմանված դեպքի, ինչպես նաև ազատ մասնագիտությունների ներկայացուցիչների եկամուտները հարկվում են հետևյալ սանդղակի համաձայն.

ՎԱՐՁՈՎ ԱՇՂԱՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ.

Հարկվող եկամուտների սանդղակը

Հարկային դրույքը %

Հարկի արժեքը սանդղակով

(եկամտի մակարդակ)

Եկամուտների ընդհանուր գումարը

Հարկի ընդհանուր գումարը

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

ավելի

33%

 

 

 

Զբաղվածության տեսակի վերաբերյալ հայտարարգիրն առաջին անգամ ներկայացնելիս, սկսած 2013 թվականի հունվարի 1-ից և հետագա երեք տարիների ընթացքում, «սկսնակ» մասնավոր առևետրային ձեռնարկությունների կամ ազատ մասնագիտությունների նոր ներկայացուցիչների դեպքում, հարկային դրույքաչափը վերոնշյալ սանդղակի առաջին մակարդակի եկամուտների համար կրճատվում է հիսուն տոկոսով (50%), ինչպես նաև նվազագույն եկամուտների չափը նվազեցվում է մինչև 10.000 եվրոյի:

գ) մասնավոր գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների համար գործում է հարկ՝ 13%-ի չափով: Մասնավորապես՝ մասնավոր գյուղատնտեսական ձեռնարկության 2014 թվականի ֆինանսական տարվա համար (2013 թվականի օրացույցային տարի) հայտարարագրված եկամուտները հարկվում են թոշակի դուրս եկած և վարձու աշխատողների համար սահմանված սանդղակով:

դ) բնակելի տարածքը վարձակալության հանձնելիս, ինչպես նաև շարժական գույքից ստացվող եկամուտները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հարկային պարտավորությունները ամբողջապես կատարվում են հարկային պահումներից, ենթակա են հարկադրման ստորև բերված սանդղակի հիման վրա.

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՑ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՍԱՆԴՂԱԿ.

Հարկվող եկամուտների սանդղակը

Հարկային դրույքը %

Հարկի արժեքը սանդղակով

(եկամտի մակարդակ)

Եկամուտների ընդհանուր գումարը

Հարկի ընդհանուր գումարը

12.000

11%

1.320

12.000

1.320

ավելի

33%

 

 

 

 

Անշարժ գույքից ստացվող եկամուտների ընդհանուր գումարը ներկայացվում է լրացուցիչ հարկի տեսքով, որը հաշվարկվում է 1.5% տոկոսադրույքով, մասնավորապես՝ նախորդ կետով սահմանված դրույքը ավելանում է մինչև 3%, եթե բնակելի մակերեսը գերազանցում է 300 քառակուսի մետրը կամ նախատեսված է մասնագիտական լիզինգի համար:

Կենսաթոշակառուների և վարձու աշխատողների հարկման սանդղակում սահմանված հարկի դրույքը նվազեցվում է.

ա) մինչև քսանմեկ հազար (21.000) եվրո եկամուտների դեպքում հարկը նվազեցվում է 2.100 եվրոյով: Այն դեպքում, երբ հարկը կազմում է 2.100 եվրոյից պակաս, նվազեցվող գումարը սահմանափակվում է հարկի գումարով:

բ) քսանմեկ հազար (21.000) եվրոյից ավել եկամուտների դեպքում «ա» դեպքի համար նվազեցվող գումարը կազմում է 100 եվրո՝ յուրաքանչյուր 1000 եվրո եկամուտների համար, ընդհուպ մինչև 2.100 եվրո գումարի մարումը: Որպեսզի հարկից նվազեցվող գումարը մնա անփոփոխ, հարկ վճարողը պետք է ներկայացնի կտրոններ՝ տրված Արտարժույթային Գործարքների Արտացոլման Կանոններին կամ ԵՄ անդամ երկրներում ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման համար ծախսերին համապատասխան , որոնք կատարվում են անձամբ, ամուսնու/կնոջ կամ խնամակալության տակ գտնվող երեխաների կողմից: Ծախսերի կտրոնների գումարը, որոնք պետք է ներկայացվեն, կազմում է տվյալ կետի սանդղակին համապատասխան հայտարարագրված և հարկադրման ենթակա եկամուտների 25%ը: Ներկայացվող կտրոնների գումարը չպետք է գերազանցի 10.500 եվրոն: Իրականացված ծախսերը ընդունվում են միայն այն դեպքում, եթե դրանք ներառվել են հայտարարագրում ճիշտ ժամանակին, հաշվարկվում են երկու ամուսինների համար համատեղ և բաշխվում են նրանց միջև՝ համաձայն տվյալ կետի սանդղակին համապատասխան հայտարարգրված հարկման ենթակա անհատական եկամուտներին: Այն դեպքում, երբ կտրոնների գումարը պահանջվողից պակաս է, հարկի գումարը ավելացվում է տաս հազար հինգ հարյուր (10.500) եվրո առավելագույն սահմանաչափով կտրոնների պահանջվող գումարի և ներայացված կտրոնների գումարի դրակական տարբերության չափով, որն էլ բազմապատկվում է 22 %-ով:

 

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը